Perjanjian Perkhidmatan Tronserve SmartHub

Selamat datang ke Tronserve SmartHub

Sebelum menerima Perjanjian, anda sepatutnya membaca dengan teliti semua kandungan Perjanjian dan mengetahui sepenuhnya termanya, terutamanya klausa atau pengecualian yang terhad. Klausa atau pengecualian yang terhad dicetak tebal atau diserlahkan dalam bentuk lain untuk menarik perhatian anda. Sekiranya terdapat sebarang keraguan untuk syarat Perjanjian, sila hubungi jabatan perniagaan Tronserve yang berkaitan. Anda tidak dibenarkan menggunakan perkhidmatan sebelum anda membaca dan menerima semua terma Perjanjian, perjanjian dan peraturan yang berkaitan, dsb. Sebaik sahaja anda memilih “setuju dan serahkan Perjanjian” (lihat halaman pendaftaran untuk perkataan terperinci) dan lengkapkan pendaftaran prosedur, atau anda menggunakan perkhidmatan dalam sebarang bentuk, ia akan dianggap bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan sekatan Perjanjian dan peraturan di atas. Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran Perjanjian, Tronserve mempunyai hak untuk menyekat, menggantung atau menamatkan perkhidmatan secara unilateral untuk anda, dan mempunyai hak untuk menyiasat tanggungjawab anda yang berkaitan.

Perjanjian Perkhidmatan (selepas ini dirujuk sebagai “Perjanjian”) ditandatangani oleh anda dan Tronserve. Ia termasuk (tetapi tidak terhad kepada) Dasar Privasi Tronserve dan kandungan lain. Sekiranya berlaku perubahan, Tronserve akan mengumumkan melalui perisian berlesen yang menghantar mesej tanpa pemberitahuan lanjut. Selepas pengumuman, perjanjian dan peraturan yang diubah menjadi sebahagian daripada Perjanjian secara automatik, tanpa pemberitahuan lanjut kepada anda untuk persetujuan anda. Sekiranya terdapat bantahan terhadap perubahan yang berkaitan, hentikan penggunaan perkhidmatan Tronserve; jika anda terus menggunakannya, ia akan dianggap sebagai anda tidak mempunyai bantahan terhadap peraturan yang diubah dan bersetuju untuk mematuhinya.

I. Definisi Istilah

1.1 Perisian berlesen merujuk kepada sistem perisian yang dibangunkan oleh Tronserve, dimuat turun dan dipasang serta digunakan dalam terminal mudah alih sistem tertentu.

1.2 Perkhidmatan merujuk kepada perkhidmatan yang disediakan untuk anda oleh Tronserve dan pembekalnya. Anda boleh menggunakan perkhidmatan sedemikian pada terminal mudah alih dengan perisian berlesen.

II. Perkhidmatan

2.1 Tronserve menawarkan kepada anda perkhidmatan pengurusan peralatan hayat pintar, yang berdasarkannya anda boleh mengakses terminal pintar pada Tronserve dan platform pintar pembekalnya melalui Kawalan Tronserve, dan merealisasikan saling hubungan antara peralatan pintar. Kandungan perkhidmatan termasuk pengurusan peralatan pintar, perhubungan antara pemandangan dan laporan analisis, dsb. Fungsi sedemikian mungkin dioptimumkan atau diubah suai mengikut perubahan permintaan pengguna atau pertimbangan pembekal perkhidmatan, dan bekalan perkhidmatan mungkin digantung disebabkan penyelenggaraan yang kerap dan tidak teratur.

III. Skop Perkhidmatan

3.1 Tronserve memberi anda hak untuk menggunakan produk berdasarkan perisian ini.

3.2 Anda dilarang melesenkan, menjual, memajak, memindahkan, mengeluarkan produk dalam sebarang bentuk, atau menggunakan produk untuk tujuan komersial lain. 3.2 Disebabkan oleh pengehadan pada platform dan terminal penyesuaian perisian, anda hanya boleh menggunakan perisian berlesen dalam platform dan terminal sistem yang dibenarkan; jika anda memasang perisian berlesen pada peralatan terminal lain, ia mungkin merosakkan perkakasan atau fungsi perisian anda.

3.3 Anda mengakui bahawa perisian berlesen hanya boleh digunakan untuk tujuan bukan komersial dan pemasangan, aplikasi dan menjalankan perisian berlesen adalah dilarang. Jika operasi komersial sedemikian perlu, kebenaran bertulis dan kebenaran terdahulu daripada Tronserve hendaklah diperolehi.

3.4 Tronserve dan pembekalnya boleh menukar, menaik taraf, atau memindahkan perisian berlesen atau fungsi berkaitan dari semasa ke semasa, dan boleh menambah fungsi atau perkhidmatan baharu dalam sistem perisian berlesen. Jika tiada perjanjian berasingan disertakan dengan fungsi atau perkhidmatan baharu yang disebutkan di atas, anda berhak mendapat fungsi dan perkhidmatan yang sepadan, yang juga tertakluk kepada Perjanjian.

3.5 Anda hendaklah bertanggungjawab untuk ketepatan, kebolehpercayaan, integriti dan kesahihan data input dan kesahihan cara anda memperoleh data dan hendaklah membuat sandaran data dan maklumat dari semasa ke semasa. Anda akan menanggung semua risiko untuk kerosakan dan kehilangan maklumat tersebut.

3.6 Anda hendaklah menyimpan nombor akaun dan kata laluan anda dengan betul. Sekiranya terdapat sebarang kelemahan keselamatan untuk akaun anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada pendedahan kata laluan pengguna), anda hendaklah memberitahu Tronserve tepat pada masanya, dan Tronserve akan membantu anda dalam mengambil langkah yang berkaitan. Jika tidak, semua tingkah laku yang berkaitan dengan akaun anda akan ditanggung oleh anda dan anda akan memikul semua tanggungjawab.

IV. Pihak Ketiga

4.1 Anda mengakui bahawa perkhidmatan tertentu Tronserve dan pembekalnya adalah berdasarkan perisian atau perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga. Perkhidmatan sedemikian ditetapkan untuk memudahkan permohonan anda dan kebenaran undang-undang yang diperlukan diperoleh daripada pihak ketiga.

4.2 Produk termasuk maklumat dan perkhidmatan tertentu pihak ketiga. Tronserve dan pembekalnya tidak mengawal mahupun bertanggungjawab ke atas maklumat dan perkhidmatan pihak ketiga.

4.3 Anda mengakui bahawa Tronserve dan pembekalnya tidak dapat menjamin bahawa perisian berlesen sentiasa menggunakan atau mengandungi perkhidmatan sedemikian, atau perisian lain yang disediakan oleh pihak ketiga yang sama akan digunakan pada masa hadapan. Begitu juga, ia mungkin menggunakan perkhidmatan serupa yang dibekalkan oleh pihak ketiga yang lain. Selepas permohonan, perisian atau perkhidmatan yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada Perjanjian ini.

V. Standard Permohonan Perkhidmatan

5.1 Anda hendaklah menggunakan perisian berlesen dengan cara biasa. Cara berikut adalah melanggar piawaian aplikasi:

1) Mengeluarkan atau berkongsi virus komputer, cecacing, kod hasad atau perisian yang dengan sengaja merosakkan atau mengubah sistem atau data komputer.

2) Mengumpul maklumat atau data pengguna lain tanpa kebenaran, contohnya, alamat e-mel dan seumpamanya.

3) Menggunakan produk secara berniat jahat secara automatik, menyebabkan beban berlebihan kepada pelayan, atau mengganggu atau merosakkan pautan pelayan web dan rangkaian dalam bentuk lain.

4) Cuba melawat data pelayan atau data komunikasi produk tanpa kebenaran.

5) Mengganggu atau merosakkan aplikasi pengeluaran oleh pengguna lain.

5.2 Anda memahami dan bersetuju bahawa:

1) Tronserve akan menentukan sama ada anda terlibat dalam pelanggaran piawaian di atas dan menggantung atau menamatkan lesen permohonan anda mengikut keputusan penentuan atau mengambil sekatan lain mengikut perjanjian.

2) Tronserve akan memadam secara langsung maklumat yang melanggar undang-undang, atau melanggar hak undang-undang orang lain, atau melanggar Perjanjian yang dikeluarkan oleh anda apabila menggunakan perisian berlesen.

3) Jika pihak ketiga mengalami kerosakan akibat pelanggaran piawaian aplikasi anda, anda hendaklah memikul tanggungjawab undang-undang secara bebas atas nama anda, dan melindungi dan menanggung rugi Tronserve daripada kerugian atau perbelanjaan tambahan yang dijana daripadanya. Jika tidak, Tronserve mempunyai hak untuk menuntut pampasan.

4) Jika Tronserve dan pembekalnya mengalami apa-apa kerugian akibat pelanggaran undang-undang yang berkaitan atau Perjanjian anda, anda hendaklah memberi pampasan kepada Tronserve dan pembekalnya untuk kerugian dan (atau) perbelanjaan yang dijana daripadanya.

VI. Standard Kandungan Maklumat

6.1 Anda berjanji bahawa anda tidak akan melakukan apa-apa tindakan yang melanggar undang-undang atau tingkah laku yang tidak wajar dengan menggunakan perkhidmatan, perbuatan dan tingkah laku tersebut termasuk (tetapi tidak terhad kepada):

6.1.1 Memuat naik, memindahkan atau berkongsi maklumat yang mengandungi salah satu daripada kandungan berikut:

1) Menentang prinsip asas yang ditentukan dalam Perlembagaan.

2) Membahayakan keselamatan negara, mendedahkan rahsia negara, menumbangkan kuasa negara dan mensabotaj perpaduan negara.

3) Merosak kehormatan dan kemaslahatan negara.

4) Menghasut kebencian dan diskriminasi negara serta mensabotaj perpaduan negara.

5) Menghancurkan dasar agama negara dan menganjurkan ajaran sesat dan khurafat feudalisme.

6) Menyebarkan khabar angin, mengganggu ketenteraman sosial, dan memusnahkan kestabilan sosial.

7) Menyebarkan kelucahan, lucah, perjudian, keganasan, pembunuhan, dan keganasan atau bersubahat dengan jenayah.

8) Menghina atau memfitnah orang lain dan melanggar hak undang-undang dan kepentingan orang lain.

9) Mengandungi kandungan palsu, kemerosotan, bahaya, ancaman, pelanggaran privasi orang lain, gangguan, pelanggaran, fitnah, kekasaran, tidak senonoh atau kandungan yang menjijikkan dari segi moral.

10) Mengandungi kandungan lain yang dihadkan atau dilarang oleh undang-undang, peraturan, peraturan, peruntukan dan piawaian undang-undang lain yang berkenaan.

VII. Dasar dan Data Persendirian

7.1 Adalah penting untuk Tronserve melindungi maklumat peribadi anda. Tronserve menyediakan Polisi Privasi Tronserve, di mana kandungan yang berkaitan dengan pemilikan dan perlindungan harta intelek, pengumpulan, penggunaan, perkongsian, penyimpanan dan perlindungan, dsb. maklumat anda didedahkan. Anda dicadangkan untuk membaca Dasar Privasi Tronserve dengan teliti.

VIII. Klausa Pengecualian

8.1 Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam undang-undang dan peraturan, Tronserve akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan, kesahihan, ketepatan dan kebolehpercayaan perisian berlesen dan teknologi serta maklumat yang terlibat, tetapi Tronserve tidak dapat menjamin perkara yang sama kerana sekatan oleh teknologi yang tersedia pada masa kini.

8.2 Anda memahami bahawa Tronserve tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh force majeure dan keingkaran pihak ketiga.

8.3 Anda hendaklah bertanggungjawab untuk kecederaan kakitangan atau kecederaan sampingan atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan salah satu daripada kemalangan berikut: 1) Pihak ketiga menggunakan perisian berlesen atau menukar data anda tanpa kebenaran; 2) Perbelanjaan dan kerugian yang dihasilkan dengan menggunakan perisian berlesen; 3) Salah faham anda tentang perisian berlesen; 4) Kerugian lain yang berkaitan dengan perisian berlesen yang disebabkan oleh sebab yang tidak dikaitkan dengan Tronserve.

8.4 Mana-mana perisian lain yang diperolehi perisian berlesen yang tidak dibangunkan dan dikeluarkan oleh Tronserve atau pembangunan dan keluaran tidak diberikan oleh Tronserve adalah perisian yang menyalahi undang-undang. Memuat turun, memasang dan menggunakan perisian sedemikian boleh menyebabkan risiko yang tidak dapat diramalkan. Tronserve hendaklah bebas daripada tanggungjawab undang-undang dan pertikaian yang dihasilkan di dalamnya dan Tronserve berhak untuk menggantung atau menamatkan lesen permohonan dan/atau semua perkhidmatan lain.

8.5 Anda telah dimaklumkan bahawa penggunaan Tronserve dan platform pintar pembekalnya melibatkan perkhidmatan Internet, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor tidak stabil dalam semua pautan. Walaupun Tronserve telah mengambil langkah perlindungan, perkhidmatan itu mungkin digantung, ditamatkan, ditangguhkan, mengalami sekatan aplikasi atau kegagalan aplikasi kerana kecacatan Internet dan e-komunikasi yang wujud serta faktor di luar kawalan munasabah mana-mana pihak dalam Perjanjian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kebakaran, banjir, serangan pengganas, wabak, bencana alam, rusuhan, virus terminal, serangan penggodam, kerosakan rangkaian dan kerosakan terminal). Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung risiko di atas dan bersetuju bahawa Tronserve bebas daripada sebarang tanggungjawab apabila perkhidmatan biasa dikendalikan dipengaruhi oleh kejadian risiko di atas.

IX. Penamatan Perjanjian dan Pelanggaran Perjanjian

9.1 Anda harus memahami bahawa anda hendaklah menggunakan perisian berlesen mengikut skop kebenaran, menghormati harta intelek perisian dan kandungan yang terkandung dalam perisian dan melaksanakan kewajipan mengikut Perjanjian apabila menggunakan perkhidmatan Tronserve. Tronserve akan menamatkan lesen permohonan jika anda melakukan pelanggaran serius terhadap Perjanjian.

9.2 Aplikasi perisian anda bergantung pada perkhidmatan sokongan yang dibekalkan oleh syarikat berkaitan Tronserve. Pelanggaran terma, perjanjian, peraturan, pengumuman dan peraturan lain yang berkaitan Tronserve dan syarikat berkaitannya boleh menyebabkan kegagalan dalam penggunaan biasa perisian berlesen, dalam kes ini, Tronserve berhak untuk menamatkan lesen permohonan, atau mengambil langkah untuk menghalang anda lesen permohonan atau hak dan kepentingan lain yang dikawal oleh Tronserve seperti yang dipersetujui dalam Perjanjian, termasuk penggantungan atau penamatan lesen permohonan anda.

9.3 Sekiranya anda melanggar Perjanjian atau perjanjian lain yang ditandatangani dengan Tronserve, Tronserve dan pembekalnya mempunyai hak untuk memberitahu syarikat berkaitan, menghendaki mereka mengambil langkah-langkah sekatan terhadap hak dan kepentingan anda, termasuk menghendaki syarikat berkaitan menggantung atau menamatkan membekalkan sebahagian atau keseluruhan perkhidmatan untuk anda, dan secara sah mengumumkan pelanggaran perjanjian anda di tapak web yang dijalankan atau dikawal oleh mereka.

9.4 Perisian berlesen dimuat turun dari platform muat turun dan anda hendaklah mematuhi ketetapan platform muat turun, platform sistem dan pembuatan terminal mengenai cara aplikasi dan sekatan perisian berlesen. Jika pihak ketiga yang disebutkan di atas mengesahkan bahawa anda melanggar perjanjian dan Tronserve serta layanan pembekalnya diperlukan, Tronserve boleh menamatkan lesen permohonan anda atas permintaan pihak ketiga.

9.5 Apabila lesen aplikasi ditamatkan, anda hendaklah berhenti menggunakan perisian berlesen dan memusnahkan semua salinan.

9.6 Anda mesti memikul semua tanggungjawab pampasan jika Tronserve dan pengguna lain mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran terma anda dalam Perjanjian.

X. Undang-undang yang Mentadbir dan Kebolehpisahan

10.1 Keberkesanan, penjelasan, perubahan, pelaksanaan, dan penyelesaian pertikaian Perjanjian adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Jika tiada undang-undang dan peraturan yang berkaitan tersedia, rujukan kepada amalan perniagaan antarabangsa am dan (atau) amalan industri hendaklah dibuat.

10.2 Pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian boleh diselesaikan oleh anda dan Tronserve melalui rundingan mesra atau diserahkan kepada Mahkamah undang-undang di Malaysia di mana Perjanjian ditandatangani untuk penghakiman.

10.3 Apabila mana-mana terma Perjanjian dinilai sebagai tidak sah oleh Mahkamah Undang-undang, ia tidak akan mempengaruhi keberkesanan terma lain atau mana-mana bahagian daripadanya, dan anda dan Tronserve hendaklah melaksanakan terma yang sah dengan suci hati.

10.4 Perjanjian ditandatangani di Malaysia.

Grab the GRAND LAUNCHING discount up to 50% on all packages given exclusively to the First 100 Customers!

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds